City Center one nagradna igra: City Center one vas vodi

In November 14, 2016
 • Dobitnici

 • Pravila

  Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) MANTA d.o.o., Jankomir 33, Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač) donosi:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  “CITY CENTER ONE VAS VODI”

   

  Članak 1.

  PRIREĐIVAČ

  Priređivač nagradne igre je MANTA d.o.o., Jankomir 33, Zagreb, OIB 44426143196.

   

  Članak 2.

  TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

  Ovim pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom “CITY CENTER ONE VAS VODI” (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe trgovačkog centra City Center one Zagreb East i City Center one Zagreb West te unapređenja prodaje. Nagradna igra počinje 15.11.2016. u 7:00 h i traje do 28.02.2017. u 23:59:59 h, a odvija se na svim prodajnim mjestima unutar trgovačkog centra City Center one Zagreb East i City Center one Zagreb West.

   

  Članak 3.

  UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji u proteklih godinu dana nisu osvojili nagradu u bilo kojoj od nagradnih igara Priređivača te koji za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu unutar City Center one Zagreb East i City Center one Zagreb West ostvare kupovinu u vrijednosti od najmanje 300,00 kuna. Sudjelovanje u nagradnoj igri kupac ostvaruje:

  slanjem SMS poruke sadržaja:

  CITY, broj računa, naziv trgovine gdje je račun ostvaren, ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen. Primjer slanja SMS poruke: CITY, 800/15/1, Aristea, Ivo Ivic, Palmoticeva 80, Zagreb.

  ili

  ispunjavanjem obrasca na Internet stranici citycenterone.hr (potrebno je upisati broj računa, naziv trgovine gdje je račun ostvaren, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem poslanih SMS poruka i prijava putem Internet obrasca.

  Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima priređivača. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih poruka odjavom ili dopisom na adresu Priređivača.

   

  Članak 4.

  IZVLAČENJE

  Sve ispravne prijave zajedno s brojem računa, nazivom trgovine gdje je račun ostvaren, imenom i prezimenom te adresom zaprimljene putem SMS poruke ili Internet obrasca ulaze u izvlačenje. Izvlačenja će se odvijati putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

  Izvlačenje dobitnika će se održati 01.03.2017. u 18.00 h, a u izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke i Internet prijave pristigle od 15.11.2016. u 7:00 h do 28.02.2017. u 23:59:59 h.

  Izvlačenja ukupno 400 dobitnika nagrada održat će se u City Centeru one Zagreb East, Slavonska avenija 11d, Zagreb. Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresu članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

  Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovog pravilnika. Izvučeni dobitnici koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati kao dobitnici, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 3. ovog pravilnika.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nepodijeljenim nagradama postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

   

  Članak 5.

  NAGRADNI FOND

  Nagradni fond uključuje:

  800 ulaznica za veliki koncert Olivera Dragojevića i Zagrebačke filharmonije, 11. ožujka 2017., u vrijednosti 80.000,00 kn (400 dobitnika)

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 80.000,00 kuna (PDV uključen).

  Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

  Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa.  Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik.

   

  Članak 6.

  OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

  Imena dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.citycenterone.hr.

  Dobitnici nagrada bit će obaviješteni SMS porukom o dobitku nagrade u roku od 1 (jednog) dana od dana izvlačenja.

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.

   

  Članak 7.

  PRAVO SUDJELOVANJA

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke, punoljetne osobe, koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji u proteklih godinu dana nisu osvojili nagradu u bilo kojoj od nagradnih igara Priređivača, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca).

   

  Članak 8.

  NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

  Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od jednog (1) dana od izvlačenja. U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od pet (5) dana od nagradnog izvlačenja na broj telefona. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od pet (5) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od dva (2) dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

   

  Članak 9.

  IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

  Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

   

  Članak 10.

  NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

  Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre na www.citycenterone.hr dana 14.11.2016. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

   

  Članak 11.

  RJEŠAVANJE SPORA

  U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre „CITY CENTER ONE VAS VODI“ nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

   

  Članak 12.

  POGREŠNE  I NEREGULARNE PRIJAVE

  Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

   

  Članak 13.

  MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.citycenterone.hr.

   

  Članak 14.

  VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

  Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/710

  UR. BR.: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 2. studeni 2016.