Libresse nagradna igra: Libresse daruje svaki tjedan iPad jedan

In January 31, 2017
 • Dobitnici

  Nagrada: iPad Air 2 32 GB

  1. tjedan: Katarina Katavić, Našice

  2. tjedan: Lolita Cikojević, Split

  3. tjedan: Jelena Bucifal, Krapina

  4. tjedan: Andrea Luč, Sesvete

  5. tjedan: Renata Novosel, Zagreb

  6. tjedan: Jelena Hudiček, Donji Vidovec

  7. tjedan: Mihaela Markov, Mala Buna

  8. tjedan: Biljana Šeparović, Zagreb

  9. tjedan: Lidija Patajac, Samobor

 • Pravila

  Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Proximity Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB: 23057349705, kojeg zastupa direktor Sanja Veček (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Libresse daruje svaki tjedan iPad jedan“

   

  Članak 1.

  Priređivač priređuje nagradnu igru “Libresse daruje svaki tjedan iPad jedan” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda robne marke Libresse, a odvija se na svim prodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum (Konzum d.d.) u Republici Hrvatskoj.

   

  Članak 2.

  Nagradna igra održava se u razdoblju od 1.02.2017. do 31.03.2017. i ima 9 kola.

  Prvo kolo počinje 1.2.2017. u 00:01 i traje do 5.2.2017. do 23:59:59

  Drugo kolo počinje 6.2.2017 u 00:01 i traje do 12.2.2017. do 23:59:59

  Treće kolo počinje 13.2.2016. u 00:01 i traje do 19.2. 2017. do 23:59:59

  Četvrto kolo počinje 20.2.2017. u 00:01 i traje do 26.2.2017. 23:59:59

  Peto kolo počinje 27.2.2017. u 00:01 i traje do 5.3.2017. do 23:59:59

  Šesto kolo počinje 6.3.2017. u 00:01 i traje do 12.3.2017. do 23:59:59

  Sedmo kolo počinje 13.3.2017. u 00:01 i traje do 19.3. 2017. do 23:59:59

  Osmo kolo započinje 20.3.2017. u 00:01 i traje do 26.3.2017. 23:59:59

  Deveto kolo započinje 27.3.2017. u 00:01 i traje do 31.3.2017. 23:59:59

   

  Članak 3.

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.libresse.hr dana 31.1.2017.

   

  Članak 4.

  Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi državljani Republike Hrvatske.

  Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

  Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg Libresse proizvoda na svim prodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum d.d. u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01.2.2017. do 31.3.2017. godine te slanjem poruke s ključnom riječi LIBRESSE, brojem računa i osobnim podacima na broj  60221 npr. LIBRESSE, 75/05022011, Ivana Horvat, Gajeva 5, Zagreb. Cijena SMS poruke je 2,40 kn/SMS (PDV uključen). U nagradnoj igri će sudjelovati sve SMS poruke zaprimljene najkasnije do rokova za svako kolo iz članka 2. SMS poruke pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave te neispravnost mobilnih uređaja.

  Operator SMS usluge je Mobitel Media d.o.o. Zagreb, Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB: 84873605417 (u daljnjem tekstu: Izvršitelj).

   

  Članak 5.

  Svaki Sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj SMS poruka, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Svaka prijava (s različitim brojem računa) je prilika za osvajanje nagrade. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste osobe, ta će prijava biti proglašena nevažećom. U slučaju da isti broj računa bude poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri, imat će samo prvi Sudionik koji je prijavio takav broj računa. Ukoliko Sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada.

  Jedna kupnja bilo kojeg Libresse proizvoda osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri.

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da ga se naknadno obavještava SMS porukama o promotivnim novostima priređivača.

  Prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri bit će potvrđena od strane Izvršitelja SMS porukom. Sudionici nagradne igre moraju do kraja čuvati račun te ga na zahtjev organizatora nagradne igre i pokazati. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje računa, poslanog u SMS poruci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

   

  Članak 6.

  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, zaposlenici SCA d.o.o., zaposlenici distributera AWT International d.o.o. te njihove uže obitelji.

   

  Članak 7.

  Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od:

  1.- 9. kola – 9 x iPad Air 2 , 32 GB u vrijednosti od 3.649 HRK

  Ukupna vrijednost cijelog nagradnog fonda iznosi 32.841 HRK.

  Nagrade nisu zamjenjive za novac niti za druge nagrade.

   

  Članak 8.

  Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama Priređivača na adresi, Šoštarićeva 10, Zagreb, prema rasporedu kola:

  Izvlačenje i objava dobitnika za svako kolo održat će se svakog utorka za prethodni tjedan.

  Izvlačenje i objava dobitnika za prvo kolo održat će se 7.2.2017.

  Izvlačenje i objava dobitnika za drugo kolo održat će se 14.2.2017.

  Izvlačenje i objava dobitnika za treće kolo 21.2.2017.

  Izvlačenje i objava dobitnika za četvrto kolo održat će se 28.2.2017.

  Izvlačenje i objava dobitnika za peto kolo održat će se 7.3.2017.

  Izvlačenje i objava dobitnika za šesto kolo održat će se 14.3.2017.

  Izvlačenje i objava dobitnika za sedmo kolo održat će se 21.3.2017.

  Izvlačenje i objava dobitnika za osmo kolo održat će se 28.3.2017.

  Izvlačenje i objava dobitnika za deveto kolo održat će se 4.4.2017.

  Izvlačenje dobitnika za svako kolo provest će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMS poruka za svako kolo.

  Izvlačenje za svako kolo vrši se isključivo iz baze pristiglih poruka za to određeno kolo.

  U slučaju da izvučena SMS poruka ne sadržava sve podatke iz članka 4. ovih pravila ili da sadrži pogrešne ili nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga SMS poruka.

  Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika Priređivača i Izvršitelja) će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre. Dobitnici će biti objavljeni na www.libresse.hr prema rasporedu izvlačenja za svako kolo.

   

  Članak 9.

  Dobitnici će biti obaviješteni pismeno ili telefonom o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka pisane ili telefonske obavijesti o dobivenoj nagradi.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.  Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću.

   

  Članak 10.

  Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.

   

  Članak 11.

  Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku nagrade. Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

   

  Članak 12.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

   

  Članak 13.

  Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web stranice.

   

  Članak 14.

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

  Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web stranici www.libresse.hr

   

  Članak 15.

  Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

   

  Članak 16.

  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  KLASA: UP/I-460-02/17-01/13

  URBROJ: 513-07-21-01/17-3

  Zagreb: 18. siječnja 2017.